מדיניות

תקנון האתר

מדיניות ותנאי שימוש

 

השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר"), המנוהל ע"י חוף חנניה, ש.מ. ("השותפות"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר ("המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. השותפות רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

 

כל פרטי הגולשים המבקרים באתר יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של השותפות.

 

השותפות תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

 

האתר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS ומוגן בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך, השותפות לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ובתמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת השותפות.

 

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

 

רכישת כרטיסים לפעילויות שעורכת השותפות.

 

משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילויות השותפות לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או לטלפון הנייד שלו. המשתמש רשאי להודיע לשותפות, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

 

יצירת קשר עם המשתמש בקשר לכרטיסים שרכש.

 

השותפות מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שהשותפות קבלה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

 

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים לפרסומות, אפליקציות ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. כל שימוש באפליקציות ואתרי אינטרנט אחרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם והשותפות לא תהיה אחראית לאפליקציות ואתרים אלה ולשימוש בהם על ידי המשתמש, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי השותפות. ההפניה לאפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי השותפות, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והשותפות לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים.

 

האחריות הבלעדית לתכנים מסחריים הנוגעים לצדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר.

 

היה ולדעת המשתמש מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, הוא מתבקש להודיע על כך לשותפות באופן מיידי. את ההודעה יש למסור למנהל השיווק. על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות של המשתמש, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. השותפות תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

 

זמינות האתר

השותפות מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת השותפות לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של השותפות, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י השותפות.

 

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך בשותפות.

 

רכישת כרטיסים

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה.

 

הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

 

העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

 

במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות כפתור "צור קשר" המופיע באתר. החברה לא תהיה מחוייבת לכבד רכישה אשר לא נשלח בגינה אישור רכישה.

 

איסוף הכרטיסים

איסוף הכרטיסים מתבצע בקופת אתר חוף חנניה או דרך המייל או מסרון במהלך כל שעות הפעילות המפורסמות באתר ביחס לכל פעילות. לשם קבלת הכרטיסים שנרכשו דרך האתר, יש להציג את אישור ההזמנה או קוד הסריקה שקיבלת בדוא"ל בכניסה לאתר. במידה והכרטיסים נרכשו בהנחת חיל או סטודנט יש להציג תעודה בתוקף.

 

בטול/החזר כרטיסים שנרכשו באתר

בכפוף להוראות הדין שאינן ניתנות להתנאה, לרבות הוראותיו המחייבות של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בכל מקרה של ביטול רכישה שבוצעה באתר, אלא אם הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת הכרטיסים (ואם רכשת כרטיסים למועד מסויים, בתוך 14 ימים מיום רכישת הכרטיסים, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני אותו מועד). יודגש כי לא יבוטלו רכישות אשר בוצעו באתר אלא בהתאם לאמור לעיל.

 

במקרה של ביטול בתנאים המפורטים לעיל, יזוכה כרטיס האשראי עמו בוצעה הרכישה במחיר הכרטיסים ששולם, בהפחתת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הכרטיסים או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 

ביטול עסקאות שהתבצעו באתר, ניתן לבצע בקופה באתר חוף חנניה או באמצעות שליחת בקשת ביטול לפקס 08/6378355 או לדוא"ל h1h@h1h.co.il. לציין בבקשה "רכישה באינטרנט-שרות לקוחות" ולפרט את מס. ההזמנה, תאריך ההזמנה, טלפונים וכתובת מייל ע"מ שנוכל לחזור אליכם בהקדם.

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך באילת.

 

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.

האטרקציות שלנו

אופנוע ים

באילת
סיבוב מהיר מאוד עם תמרונים וסיבובים חדים שרק עם אופנוע הים המהיר ניתן לבצע…כיף מאוד ומלא אדרנלין.
לפרטים נוספים

סירת מנוע

עצמית לנהיגה
סירות מנוע לנהיגה עצמית באילת
לפרטים נוספים

סירת פונטון

עצמית לנהיגה
סירת הפונטון מפנקת ביותר ומתאימה ל-12 אנשים. בסירה תוכלו להתרווח במושבים רכים ומפנקים. בסירה מערכת שמע משוכללת המתחברת לנייד שלכם, כך שתוכלו להינות מהמוסיקה שלכם במהלך השייט.
לפרטים נוספים

קרייזי שארק

באילת
"קרייזי-שארק" הם אבובי ישיבה בסגנון ספה עגולה מהירים מאוד ונגררים ע"י סירה מהירה.
לפרטים נוספים

אבוב שכיבה

באילת
אבוב שכיבה הינו מתקן ספורט ימי אקסטרים מהיר מאוד
לפרטים נוספים

מצנח ים

באילת
מצנח ים לריחוף באוויר למשך 10 דקות חוויה מטורפת ומומלצת.מתאים לכל אדם ממשקל גוף של 60 ק"ג ומעלה .
לפרטים נוספים

בננה כפולה

באילת
בננה כפולה הנגררת ע"י סירה מהירה. עם תימרונים חדים לחוויה מרתקת ומהנה .משך הסיבוב 15 דק' ( 10 דקות נטו על המתקן ) מינימום משתתפים ליציאה לים- 4 אנשים. מתאים לכל המשפחה החל מגיל 6. צריך לדעת לשחות.
לפרטים נוספים

סירת פדלים

באילת
שייט בסירת פדלים מינימום בסירה 2 מעל גיל 16 מקסימום בסירה 4 אנשים מתאים לכל המשפחה.השכרת הסירה עד שעה.
לפרטים נוספים

קייקים

באילת
קיאקים לחתירה חופשית,מינימום שני אנשים על הקיאק חובה.
לפרטים נוספים
שלחו לנו הודעה
בWHATSAPP
אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

לקוחות ממליצים

Amir Bar
חוף נקי ומסודר עם כל האטרקציות וסוגי הספורט הימי שאפשר לבקש, אבוב, בננה, שיט ועוד. מיקום במרכזי בטיילת של אילת ליד גשר הולכי הרגל של המרינה. מומלץ מאוד לכל המבקרים בעיר.
תומר מנחם
ספורט ימי. מלאי סירות גדול אז לא צריך לחכות הרבה בתור. הצוות בסירות קצת חסר סבלנות. לא יכול להאשים אותם עם החום הנוראי והתיירים עם הבקשות המוזרות. חוף הרחצה נקי ומוצל.
Yelena Malka
חוויה מדהימה למי שלא פוחד ממים העמוקים😆
Maurice Kessler
Boat cruise and coral and fish gazing.. Superb weather and lovely calm sea.. Excellent way to spend 2 to 3 hours in Beautiful Eilat..
Superb Locksmith
Great place, clean not expensive and with great people, view and the red Sea. I love this beach!!!
Daniel Indrák
Very nice Beach with nice view to the Ocean. Parking for cars. Quiet Beach.
Pinny Cohn
Great place lots of activities for all ages lots of food and outlet shops

תפריט נגישות

Translate »
×

שיחת ווטסאפ